Milieurecht

Home / Rechtsgebieden / Milieurecht

Het milieurecht omvat regels voor de bescherming van het milieu. De regels gelden voor verschillende ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving, zoals het oprichten of veranderen van bedrijven, het aanleggen van infrastructuur of het ontwikkelen van nieuwe woonwijken.

De advocaten van KroondeKeijzer begeleiden, adviseren en procederen op het gebied van het milieurecht, zowel op het terrein van het privaatrecht als het terrein van het (ruimtelijk) bestuursrecht. Tevens assisteren wij bij het opstellen van overeenkomsten. Wij richten ons onder meer op aansprakelijkheid voor milieuschade, dwangsommen, bestuursdwang, schadevergoeding, kostenverhaal, (water-) bodemverontreiniging, bouwstoffen, lozingen, vergunningverlening, MER- (beoordelings-) plicht, externe veiligheid, geluid- en geurhinder, luchtkwaliteit, natuur (bescherming), afvalstoffen en exploitatie van (voormalige) stortplaatsen en zandwinplassen.

Wilbert Kroon heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd op de rechtsgebieden Omgevingsrecht, Milieurecht en Ruimtelijk Bestuursrecht.

Door deze registratie verplicht hij zich om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op bovengenoemde rechtsgebieden.