Privacyverklaring KroonDeKeijzer

Home / Privacyverklaring KroonDeKeijzer

Privacyverklaring KroonDeKeijzer
KroonDeKeijzer verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving. Middels deze privacyverklaring wil KroonDeKeijzer u graag nader informeren over de wijze waarop zij dat doet om uw privacy te beschermen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen waarvoor KroonDeKeijzer persoonsgegevens verwerkt. De belangrijkste categorieën  persoonsgegevens die door KroonDeKeijzer worden verwerkt zijn:

A. Persoonsgegevens die deel uitmaken van een dossier
B. Overige persoonsgegevens , bijvoorbeeld websitebezoek, marketinginformatie, camerabeelden van bewakingscamera’s etc.

Gegevensverzameling
KroonDeKeijzer verzamelt gegevens omtrent de gebruikers van de website, zoals domein, browsertype, bezochte pagina’s en IP-adres. Met deze gegevens kan zij u niet identificeren. Uw IP-adres is enkel herleidbaar tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk.

Daarnaast verzamelt KroonDeKeijzer slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig beschikbaar is gemaakt door uzelf. Deze informatie kan onder andere bestaan uit uw naam, functie, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens over uw bezoekgedrag zoals beschreven in deze privacy voorwaarden.

Gebruik persoonsgegevens
KroonDeKeijzer gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:
– het leveren van juridische diensten door onze advocaten aan onze cliënten;
– het nakomen van wettelijke verplichtingen zoals onder andere de Advocatenwet en de WWFT;
– het communiceren met u;
– marketing activiteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
– voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website;
– verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening;
– de werving en selectie van medewerkers.

Delen van persoonsgegevens
Het kan voor KroonDeKeijzer noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Dit geldt onder andere voor:

– derden die van belang zijn voor onze de juridische dienstverlening zoals wederpartijen, gerechten, andere advocaten, deurwaarders en instanties
en overheidsinstellingen;
– derden zoals toezichthouders om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
– externe leveranciers zoals ICT leveranciers en leveranciers van communicatiediensten aan wie KroonDeKeijzer ondersteunende diensten heeft uitbesteed.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan bovengenoemde partijen geschiedt alleen voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden.

Derden die van KroonDeKeijzer persoonsgegevens ontvangen kunnen in dat geval zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens. KroonDeKeijzer is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking door deze derden. Indien een derde persoonsgegevens verwerkt en op verzoek en instructie van KroonDeKeijzer handelt, sluit KroonDeKeijzer met deze derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de verordening (AVG) omschreven vereisten voldoet.

Grondslagen
Bij de verwerking van persoonsgegevens baseert KroonDeKeijzer zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tot het leveren van juridische diensten of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke plicht.

In sommige gevallen vraagt KroonDeKeijzer uw expliciete toestemming, zoals voor commerciële communicatie en het gebruik van bepaalde cookies.

Ten slotte verwerkt KroondDeKeijzer ook persoonsgegevens vanuit haar gerechtvaardigd belang  zoals ten behoeve van intern beheer, effectieve communicatie direct
marketing etc. In deze gevallen wordt altijd een opt-out mogelijkheid geboden.

Bewaartermijnen
KroonDe Keijzer bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor zij ze heeeft verzameld en vastgelegd.

Cookies
Om besturing en navigatie op de website te kunnen verbeteren, maakt KroonDeKeijzer gebruik van cookies: kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in uw browser. Met deze cookies verzamelt zij samengevoegde gegevens van bezoeken die ze kan gebruiken om het aantal en type bezoekers op verschillende delen van de website te analyseren.

Bij uw eerste bezoek aan de website wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat er tijdens uw bezoek aan de website geen cookies geplaatst worden.

Deze privacyverklaring geldt alleen voor het gebruik van de cookies van KroonDeKeijzer.nl. Het gebruik van cookies door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden. De volgende cookies worden gebruikt op KroonDeKeijzer.nl:
PHPSESSID (functioneel);
Taalkeuze (functioneel);

Google Analytics (analytisch);

Pinpoint (analytisch

Google Analytics
KroonDeKeijzer gebruikt Google Analytics. De verkregen informatie via Google Analytics wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, waarop het EU-US Privacy Shield verdrag voor het uitwisselen van persoonsgegevens, van toepassing is. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Bekijk voor meer informatie hierover Google’s Privacy Policy.

Voor het gebruik van Google Analytics worden privacy vriendelijke cookies geplaatst. Hiervoor is geen toestemming van de bezoeker vereist.

Hyperlinks
Wij wijzen u erop dat deze website links bevat naar andere internetsites waarop in sommige gevallen geen privacyverklaring van toepassing is.

Beveiliging
KroonDeKeijzer heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking of onrechtmatige verwerking. Advocaten en medewerkers van KroonDeKeijzer die toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – verplicht tot geheimhouding.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@kroondekeijzer.nl.

Uw rechten
U kunt ons verzoeken om u inzage te geven in de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere manier in strijd met de AVG of een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: info@KroonDeKeijzer.nl.

Wijzigingen in de privacyverklaring
KroonDeKeijzer behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van KroonDeKeijzer? Neem dan contact op via info@KroonDeKeijzer.nl of via telefoon 076-5310375