Print

Privacyreglement

Privacyverklaring KroondeKeijzer B.V.

  Privacy

KroondeKeijzer B.V. wil dagelijks op hoog niveau presteren en stelt het belang van de cliënt voorop. Zo ook de bescherming van uw privacy. Deze verklaring ziet op de verwerking van gegevens van cliënten en prospects voor marketingdoeleinden en het verwerken van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geeft weer hoe KroondeKeijzer B.V. uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens KroondeKeijzer B.V. verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregeling. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen van wie KroondeKeijzer B.V. voor marketingdoeleinden persoonsgegevens verwerkt, te weten:

 • (oud)cliënten van KroondeKeijzer B.V.

 • bezoekers van onze webiste

 • potentiele cliënten van KroondeKeijzer B.V.

 • derden die met KroondeKeijzer B.V. communiceren

 • (medewerkers van) leveranciers

 • personen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven en uitnodigingen van KroondeKeijzer B.V..


 1. Verkrijgen persoonsgegevens

KroondeKeijzer B.V. verkrijgt uw persoonsgegevens van:

 • Uzelf:

 1. U verstrekt zelf uw persoonsgegevens aan KroondeKeijzer B.V. voor de behandeling van uw zaak;

 2. U heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier;

 3. U verstrekt uw contactgegevens via visitekaartjes tijdens kennismakingsgesprekken, evenementen, congressen etc.

 • Publieke bronnen zoals LinkedIn of de website van de organisatie waar u werkzaam bent.


 1. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

KroondeKeijzer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, verbetering van onze website en social media sharing.

KroondeKeijzer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op grond van:

 • Uw toestemming

 • Het gerechtvaardigd belang van KroondeKeijzer B.V. om u nieuwsbrieven, , uitnodigingen, per e-mail of per post te zenden en onze product- en dienstinformatie te verbeteren en om gerichte marketingacties uit te voeren.


 1. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u KroondeKeijzer B.V. informeert dat u geen (digitale) berichten meer wenst te ontvangen en/of KroondeKeijzer B.V. stopt met het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen of andere (digitale) mailings.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:

 • Blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen);

 • Uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt;

 • Het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld wanneer uw onderneming ophoudt te bestaan


 1. Uw rechten

Onderaan elke digitale mailing die u van KroondeKeijzer B.V. ontvangt, kunt u altijd uw mailvoorkeuren wijzigen via de link ‘afmelden’ of ‘aanmelden’. Indien u het niet meer op prijs stelt om post van ons te ontvangen dan kunt u dat ook altijd kenbaar maken. Kortom, u kunt uw toestemming altijd intrekken. Daarnaast hebt u het recht KroondeKeijzer B.V. te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan KroondeKeijzer B.V., Sophiastraat 34, 4811 CM Breda of aan info@kroondekeijzer.nl .


Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, dan vernemen wij dit graag. We zullen er alles aan doen om een bevredigende oplossing te vinden. Komen we er niet uit dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Meer informatie hierover kunt u vinden op http://www.kroondekeijzer.nl/kantoorklachtenregeling_41.html .

Daarnaast heeft u het recht om omtrent de verwerking van persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.


 1. Uw persoonsgegevens en derden

KroondeKeijzer B.V. deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden. KroondeKeijzer B.V. kan een activiteit organiseren met een andere partij. In dat geval worden relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit. 1. De veiligheid van uw persoonsgegevens

KroondeKeijzer B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

KroondeKeijzer B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.kroondekeijzer.nl.


 1. Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot KroondeKeijzer B.V., Sophiastraat 34, 4811 CM Breda, of u kunt contact opnemen via info@kroondekeijzer.nl.


Breda, 24 mei 2018