Print

Algemene Voorwaarden

Kroon & de Keijzer Advocaten B.V.

Artikel 1 | Kroon & De Keijzer Advocaten B.V.

 1. Kroon & De Keijzer Advocaten B.V. (“Kroon & De Keijzer Advocaten”) is een besloten vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de personen die door middel van hun houdstermaatschappijen aandelen in Kroon & De Keijzer Advocaten houden (ook wel genoemd “partners”).
 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Kroon & De Keijzer Advocaten, maar ook ten behoeve van alle “partners” (als hiervoor bedoeld) respectievelijk alle andere personen die voor Kroon & De Keijzer Advocaten werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Kroon & De Keijzer Advocaten van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Kroon & De Keijzer Advocaten aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 2 | de overeenkomst

 1. Een opdracht komt tot stand met Kroon & De Keijzer Advocaten als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.
 2. Het staat Kroon & De Keijzer Advocaten vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen “partners” (als hiervoor bedoeld) en personeelsleden van Kroon & De Keijzer Advocaten te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

Artikel 3 | aansprakelijkheid

 1. Indien de uitvoering van een opdracht door Kroon & De Keijzer Advocaten leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidverzekering van Kroon & De Keijzer Advocaten wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Kroon & De Keijzer Advocaten komt.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 3.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het aan Kroon & De Keijzer Advocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde bedrag tot een maximum van EUR 50.000.
 3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 4 | verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door Kroon & De Keijzer Advocaten ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.
 2. De opdrachtgever vrijwaart Kroon & De Keijzer Advocaten en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Kroon & De Keijzer Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een door Kroon & De Keijzer Advocaten dan wel haar ”partners” (als hiervoor bedoeld), of een van haar werknemers of andere hulppersonen ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT), tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Kroon & De Keijzer Advocaten.
 3. Betaling van declaraties van Kroon & De Keijzer Advocaten dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn Kroon & De Keijzer Advocaten en haar Stichting(en) Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Kroon & De Keijzer Advocaten verschuldigd is.
 4. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag - komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 5 | inschakeling van derden

 1. De keuze van de door de Kroon & De Keijzer Advocaten in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Kroon & De Keijzer Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Kroon & De Keijzer Advocaten.
 2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Kroon & De Keijzer Advocaten ervan uit en bevestigt zij zonodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6 | tarieven

 1. Kroon & De Keijzer Advocaten heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Kroon & De Keijzer Advocaten enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.

Artikel 7 | diverse onderwerpen

 1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Kroon & De Keijzer Advocaten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten, gewijzigde opdracht en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.
 3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Kroon & De Keijzer Advocaten is gevestigd. Niettemin heeft Kroon & De Keijzer Advocaten het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en in de Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.