Print

Professionele verkoper en schriftelijkheidsvereiste

Gepubliceerd: 01-07-2013
De Hoge Raad heeft in haar arrest van 9 december 2011 bepaald dat alleen een particuliere verkoper zich op het schriftelijkheidsvereiste mag beroepen. Het Hof Arnhem heeft onlangs deze regel genuanceerd en geoordeeld dat onder bepaalde omstandigheden ook de professionele verkoper zich kan beroepen op het ontbreken van een schriftelijk aangegane overeenkomst.

Schriftelijkheidsvereiste

Artikel 7:2 lid 1 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de koop van een woonhuis door een particuliere koper schriftelijk wordt aangegaan.

Particuliere en professionele verkoper

In haar arrest van 9 december 2011 (LNJ: BU7412), oordeelde de Hoge Raad dat ook aan de particuliere verkoper jegens particuliere koper een beroep toekomt op het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:2 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Voor een professionele verkoper gold dit echter niet. Hij is wel gebonden aan de mondelinge overeenstemming.

Voornoemde regel van de Hoge Raad heeft het Gerechtshof Arnhem genuanceerd in haar arrest van 30 oktober 2012 (LJN: BZ6245), welk arrest is gepubliceerd op 4 april 2013. In deze zaak deed zich het geval voor dat de professionele verkoper de mondeling door partijen bereikte overeenstemming in een geschrift heeft vastgelegd en dat geschrift aan de koper ter ondertekening heeft voorgelegd. Vervolgens weigert koper om binnen een redelijke termijn een ondertekend afschrift van dat geschrift aan de verkoper te doen toekomen. Het Gerechtshof oordeelde in dit geval, dat de professionele verkoper zich terecht heeft beroepen op het ontbreken van een door beide partijen ondertekende overeenkomst.
Een andere opvatting zou volgens het Gerechtshof leiden tot de onevenwichtigheid dat enerzijds de verkoper gedurende langere tijd aan de mondeling bereikte overeenstemming gebonden is, terwijl anderzijds de koper gebondenheid kan uitstellen zo lang als hem belieft en zich aldus langdurig de keuze voorbehoudt of hij zich al dan niet aan de mondeling bereikte overeenstemming wenst te houden.
Ook in hoger beroep wordt de vordering van de koper tot nakoming van de overeenkomst afgewezen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin de Keijzer (kdekeijzer@kroondekeijzer.nl)
Alle actueel berichten