Print

actueel

Gepubliceerd: 11-09:
Betrokkenheid bij drugslaboratorium leidt snel tot verantwoordelijkheid voor de daarbij ontstane bodemverontreiniging
Uit een tweetal recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat indien een (rechts)persoon betrokken is bij een drugslaboratorium, deze snel kan worden...
Lees meer »

Gepubliceerd: 17-04:
Een rekening van € 270.858,86 voor opruimen van een perceel
In een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 11 april 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1198) wordt de eigenaar van een perceel grond geconfronteerd met...
Lees meer »

Gepubliceerd: 22-03:
Bij verkoop van onroerend vooraf altijd rekening houden met mogelijke verontreiniging
Verkoop tankstation In een arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch van 27 februari 2018 (ECLI:NL: GHSHE: 2018:821) was er een geschil over de verkoop van een tankstation met verontreinigde grond...
Lees meer »

Gepubliceerd: 18-01:
Eigenaar van een perceel niet per definitie overtreder zorgplicht artikel 13 Wbb
In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak vande Raad van State van 20 december 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3484) blijkt dat eeneigenaar van een na 1987 verontreinigd perceel, niet zonder meer...
Lees meer »

Gepubliceerd: 17-10:
Saneringsplan wordt uitsluitend getoetst aan de Wbb
Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Statevan 11 oktober 2017 (ECLI: NL:RVS:2017:2745) blijkt dat de Afdeling een saneringsplantoetst aan de Wbb en niet aan andere...
Lees meer »

Gepubliceerd: 19-09:
Bevel tot het gedogen van ontgraven en verwijderen van asbesthoudende baggerspecie
Bevel tot het gedogen van ontgraven en verwijderen vanasbesthoudende baggerspecie. 28 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2296 Gepubliceerd: 18-09-2017 Op het terrein van verzoekster, gelegen...
Lees meer »

Gepubliceerd: 19-07:
Vordering tot vernietiging van arbitrale (appel)vonnissen afgewezen
Vordering tot vernietiging vanarbitrale (appel)vonnissen afgewezen, geen geval van een niet met redenenomkleed, geen schending hoor wederhoor. Hetgerechtshof in Amsterdam heeft op 19 april 2016...
Lees meer »

Gepubliceerd: 15-03:
Exploitatieverplichting huurder winkelruimte, leegstand, slechte financiële positie huurder
Exploitatieverplichting huurderwinkelruimte, leegstand, slechte financiële positie huurder Deverplichting tot volledig gebruik van het gehuurde speelt een belangrijke rolbij bedrijfsruimte, vooral...
Lees meer »

Gepubliceerd: 10-03:
Gemeente verhuurt tijdelijke woonruimte
Gemeente verhuurt tijdelijkewoonruimte aan net afgestudeerde kunstenaars, huurovereenkomst naar zijn aardvan korte duur? Degemeente Amsterdam heeft aan de huurder (Stichting WoW) een pand...
Lees meer »

Gepubliceerd: 29-02:
Uitleg contractsbepaling in een overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar
Uitleg contractsbepaling in eenovereenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar. Geen afgebroken onderhandelingenmaar beëindiging van de samenwerking door het verstrijken van de looptijd vande...
Lees meer »

Gepubliceerd: 22-02:
Kan de verhuurder de huurovereenkomst met de failliete huurder opzeggen of moet de verhuurder een door de curatoren beoogde indeplaatsstelling met de doorstarter accepteren?
Kan de verhuurder de huurovereenkomstmet de failliete huurder opzeggen of moet de verhuurder een door de curatorenbeoogde indeplaatsstelling met de doorstarter accepteren? Dekantonrechterte...
Lees meer »

Gepubliceerd: 08-09:
Afwijken van bedingen ten nadele van huurder bij middenstandsbedrijfsruimte
Afwijken van bedingen ten nadele vanhuurder bij middenstandsbedrijfsruimte.  De wet bevat een regeling ten aanzien van contractuele bedingen die ten nadele vanhuurder afwijken van de...
Lees meer »

Gepubliceerd: 30-06:
Huurbeëindiging bij renovatie van verhuurde winkelruimte
Huurbeëindiging bijrenovatie van verhuurde winkelruimte De Hoge Raadheeft op 14 februari 2014 meer duidelijkheid gegeven over de maatstaf die moetworden gehanteerd bij opzegging van de huur...
Lees meer »

Gepubliceerd: 02-01:
Gebruiksovereenkomst of een huurovereenkomst?
Gebruiksovereenkomst of een huurovereenkomst? In de praktijk komt het regelmatig voor dat partijen een overeenkomst sluiten betreffende het gebruik van een woning of andere onroerende zaak en...
Lees meer »

Gepubliceerd: 19-12:
Bedrijfshuurcommissie stopt per 1 januari 2014
Bedrijfshuuradviescommissie stopt per 1 januari 2014. Per 1 januari 2014 zullen de werkzaamheden van de Bedrijfshuuradviescommissie van de Kamer van Koophandel (BHAC) worden stopgezet, vanwege...
Lees meer »

Gepubliceerd: 01-08:
De nieuwe Leegstandwet op 1 juli 2013 van kracht.
De gewijzigde Leegstandwet, in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen, treedt op 1 juli 2013 in werking. Als...
Lees meer »

Gepubliceerd: 01-07:
Professionele verkoper en schriftelijkheidsvereiste
De Hoge Raad heeft in haar arrest van 9 december 2011 bepaald dat alleen een particuliere verkoper zich op het schriftelijkheidsvereiste mag beroepen. Het Hof Arnhem heeft onlangs deze regel...
Lees meer »